top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Definities

1. 1. Soccershopworld

 

2. 2. Opdrachtgever: degene met wie Soccershopworld een overeenkomst is aangegaan. 3. Opdrachtgever: degene met wie Soccershopworld een overeenkomst heeft gesloten.

 

3. 3. Partijen: 3. De Soccershopworld en klant samen.

 

4. 4. Consument: een klant die een individu is die handelt voor privé-doeleinden. 4. Consument: een klant die een individu is dat handelt voor privé-doeleinden.

 

Toepasselijkheid

1. 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Soccershopworld. 

 

2. 2. Partijen kunnen slechts van deze voorwaarden afwijken indien zij dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

3. 3. Partijen sluiten uitdrukkelijk de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uit.

 

Prijzen

1. 1. Alle door De Soccershopworld gehanteerde prijzen zijn in euro's, zijn exclusief BTW en exclusief andere kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

 

2. 2. De Soccershopworld is te allen tijde gerechtigd alle prijzen voor haar producten of diensten, vermeld in haar winkel, op haar website of anderszins, aan te passen. 

 

3. 3. Verhogingen van de kostprijs van producten of onderdelen daarvan, die Soccershopworld ten tijde van het uitbrengen van een aanbod of het sluiten van de overeenkomst niet kon voorzien, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 

 

4. 4. De consument heeft het recht een overeenkomst op te zeggen als gevolg van een prijsverhoging als bedoeld in lid 3, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen.

 

Monsters/modellen 

Indien de afnemer een monster of model van een product heeft ontvangen, kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de producten worden geleverd conform het monster of model.

 

Gevolgen van niet tijdige betaling

1. Indien de klant niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Soccershopworld gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

 

2. 2. Indien de klant in verzuim is, is hij tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd en kan hij gehouden zijn tot betaling van enige schadevergoeding aan Soccershopworld. 

 

3. 3. De incassokosten worden berekend op basis van de Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

 

4. 4. Indien de klant niet tijdig betaalt, kan Soccershopworld haar verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 

 

5. 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling ten behoeve van de klant zijn de vorderingen van Soccershopworld op de klant onmiddellijk opeisbaar. 

 

6. 6. Indien de klant weigert medewerking te verlenen aan de uitvoering van de overeenkomst door Soccershopworld, is hij alsnog gehouden de overeengekomen prijs aan Soccershopworld te betalen. 

 

Recht op terugname van goederen 

1. 1. Zodra de klant in verzuim is, kan Soccershopworld een beroep doen op het recht van terugname met betrekking tot de onbetaalde producten die aan de klant zijn geleverd.

 

2. 2. Soccershopworld beroept zich op het recht van verhaal door middel van een schriftelijke of elektronische

 

Mededeling.

3. 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het geclaimde recht van verhaal, dient de klant de betreffende producten onmiddellijk aan Soccershopworld te retourneren, tenzij partijen overeenkomen hierover andere afspraken te maken.

 

4. 4. De kosten voor het ophalen of retourneren van de producten zijn voor rekening van de klant.

 

Recht op annulering 

1. 1. Als klant van Soccershopworld kunt u uw bestelling alleen annuleren wanneer het artikel nog niet is verzonden vanuit ons warenhuis..

 

Recht van retentie 

1. 1. Soccershopworld kan een beroep doen op zijn eigendomsvoorbehoud en behoudt in dat geval de door Soccershopworld aan de klant verkochte producten totdat de klant alle openstaande facturen met betrekking tot Soccershopworld heeft betaald, tenzij de klant voldoende zekerheid heeft gesteld voor deze betalingen. 

2. 2. Het recht van eigendomsvoorbehoud geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen aan Soccershopworld verschuldigd is.

3. 3. De Soccershopworld is nimmer aansprakelijk voor enige schade die de klant mocht lijden als gevolg van het gebruik van zijn eigendomsvoorbehoud.

 

Verrekening 

De klant doet afstand van zijn recht om zijn schuld aan Soccershopworld te vereffenen met een vordering op Soccershopworld. 

 

Eigendomsvoorbehoud 

1. 1. De Soccershopworld blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van Soccershopworld uit hoofde van welke overeenkomst dan ook met Soccershopworld, met inbegrip van reclames met betrekking tot de tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst.

 

2. 2. Tot dan kunnen Soccershopworld een beroep doen op haar eigendomsvoorbehoud en de goederen terugnemen. 

 

3. 3. Alvorens de eigendom op de klant over te dragen, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of op andere wijze bezwaren. 

 

4. 4. Indien Soccershopworld een beroep doet op haar eigendomsvoorbehoud, wordt de overeenkomst ontbonden en heeft Soccershopworld recht op vergoeding, gederfde winst en rente.

 

Levering 

1. 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

 

2. 2. Levering vindt plaats bij Soccershopworld, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

 

3. 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant opgegeven adres. 

 

4. 4. Indien de overeengekomen prijs niet tijdig wordt betaald, heeft Soccershopworld het recht haar verplichtingen op te schorten totdat de overeengekomen prijs volledig is betaald. 

 

5. 5. Bij niet tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim en kan hij zich niet verzetten tegen niet-tijdige levering door Soccershopworld.

 

Leveringstermijn

1. Een door Soccershopworld opgegeven leveringstermijn is indicatief en geeft de klant geen recht op ontbinding of schadevergoeding indien deze termijn niet in acht wordt genomen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

2. 2. De levering vangt aan zodra de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft doorlopen en van Soccershopworld een (elektronische) bevestiging van zijn bestelling heeft ontvangen. 

 

3. 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding of het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij Soccershopworld niet binnen 12 werkdagen kan leveren of indien partijen anders zijn overeengekomen.

 

Feitelijke levering

De klant moet ervoor zorgen dat de daadwerkelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

 

Transportkosten 

De transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

 

Verpakking en verzending 

1. 1. Indien de verpakking van een geleverd product wordt geopend of beschadigd, dient de klant een briefje te laten opmaken door de expediteur of de bezorger alvorens het product in ontvangst te nemen. Bij gebreke waarvan Soccershopworld niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade.

2. 2. Indien de klant zelf zorg draagt voor het vervoer van een product, dient hij zichtbare schade aan producten of de verpakking vóór het vervoer naar Soccershopworld te melden, bij gebreke waarvan Soccershopworld niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade. 

 

Opslag 

1. 1. Indien de klant producten later bestelt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van kwaliteitsverlies volledig voor rekening van de klant.

 

2. 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige of laattijdige afname van producten zijn geheel voor rekening van de klant.

 

Garantie

1. 1. De garantie met betrekking tot producten is alleen van toepassing op gebreken die het gevolg zijn van een gebrekkige productie, constructie of materiaal. 

 

2. 2. De garantie is niet van toepassing in geval van normale slijtage en schade als gevolg van ongelukken, wijzigingen aan het product, nalatigheid of oneigenlijk gebruik door de klant, of wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

 

3. 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp uitmaken van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant wanneer deze producten wettelijk en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht zijn van de klant of van een derde die het product in ontvangst neemt ten voordele van de klant. 

 

Ruilen

1. 1. Het direct omruilen van een artikel is helaas niet mogelijk. Om het gewenste artikel te ontvangen kun je een nieuwe bestelling plaatsen en de andere kosteloos aan ons retourneren.

Indien je een artikel opnieuw wilt bestellen in een andere maat, maar deze nu in prijs is verhoogd, neem dan alsjeblieft contact op met onze klantenservice.

Annuleren

1.1. Het annuleren van uw bestelling is alleen mogelijk zolang het artikel nog niet is verzonden vanaf ons warenhuis. Bij het annuleren van uw bestelling brengen wij 10% annuleringskosten in rekening. 

 

Schadeloosstelling

De klant vrijwaart Soccershopworld voor alle aanspraken van derden die verband houden met de door Soccershopworld geleverde producten en/of diensten. 

 

Klachten

1. 1. De klant dient een door Soccershopworld geleverd product of dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

 

2. 2. Indien een geleverd product of dienst niet voldoet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van Soccershopworld kan verwachten, dient de klant Soccershopworld zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen een dag na de ontdekking van de gebreken, hiervan op de hoogte te stellen. 

 

3. 3. Consumenten dienen Soccershopworld hiervan binnen twee dagen na constatering van de tekortkoming op de hoogte te stellen.

 

4. 4. De klant geeft een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkomingen, zodat Soccershopworld in staat is adequaat te reageren. 

 

5. 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

 

6. 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Soccershopworld genoodzaakt is andere dan de overeengekomen werkzaamheden te verrichten. 

 

Opzegging

1. 1. De klant dient Soccershopworld schriftelijk in gebreke te stellen.

 

2. 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling daadwerkelijk (tijdig) bij Soccershopworld aankomt. 

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid van de klant

Indien Soccershopworld met meerdere klanten een overeenkomst aangaat, is elk van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het volledige bedrag dat aan Soccershopworld op grond van die overeenkomst verschuldigd is. 

 

Aansprakelijkheid van de Soccershopworld

1. 1. De Soccershopworld is slechts aansprakelijk voor eventuele schade die de klant lijdt indien en voor zover deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld. 

 

2. 2. Indien Soccershopworld aansprakelijk is voor enige schade, is zij slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

 

3. 3. Soccershopworld is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

 

4. 4. Indien Soccershopworld aansprakelijk is, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) betaling van de schade door een verzekeringsmaatschappij is het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van de) factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

5. 5. Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, beschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen niet leiden tot enige schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

Vervaldatum

Elk recht van de klant op vergoeding door Soccershopworld vervalt in ieder geval binnen 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Dit sluit het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek niet uit.

 

Ontbinding

1. 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien Soccershopworld toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming geen grond oplevert voor ontbinding op grond van haar bijzondere aard of omdat zij van geringe betekenis is. 

 

2. 2. Indien de nakoming van de verplichtingen door Soccershopworld niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, kan de ontbinding slechts plaatsvinden nadat Soccershopworld in verzuim is. 

 

3. 3. Soccershopworld heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant niet, niet volledig of niet tijdig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet, of indien de omstandigheden Soccershopworld goede grond geven te vrezen dat de klant niet in staat zal zijn om zijn verplichtingen naar behoren na te komen. 

 

Overmacht

1. 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW kan een tekortkoming van Soccershopworld in de nakoming van enige verplichting jegens de klant niet worden toegerekend aan Soccershopworld in enige situatie die onafhankelijk is van de wil van Soccershopworld, wanneer de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of wanneer van Soccershopworld in redelijkheid niet kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen nakomt. 

 

2. 2. De in lid 1 bedoelde overmachtstoestand als bedoeld in lid 1 is mede - maar niet uitsluitend - van toepassing op: de noodtoestand (zoals burgeroorlog, oproer, oproer, natuurrampen e.d.); wanprestatie en overmacht van toeleveranciers, leveranciers, leveranciers, bezorgers of andere derden; onvoorziene verstoringen van elektriciteit, elektriciteit, internet, computer- of telecomapparatuur; computervirussen, stakingen, maatregelen van overheidswege, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 

 

3. 3. Indien zich een situatie van overmacht voordoet ten gevolge waarvan Soccershopworld een of meer verplichtingen jegens de klant niet kan nakomen, worden deze verplichtingen opgeschort totdat Soccershopworld deze kan nakomen. 

4. 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, kunnen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 

5. 5. Soccershopworld is in geval van overmacht geen (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet indien zij als gevolg van de overmachtsituatie enig voordeel heeft genoten.

 

Wijziging van de overeenkomst

Indien het na de totstandkoming van de overeenkomst en voor de uitvoering daarvan noodzakelijk blijkt de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 

 

Wijzigingen in de algemene voorwaarden

1. 1. De Soccershopworld is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

 

2. 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden aangebracht. 

 

3. 3. Belangrijke inhoudelijke wijzigingen zullen door Soccershopworld zo veel mogelijk vooraf met de klant worden besproken.

 

4. 4. De consument heeft het recht de overeenkomst te ontbinden in geval van een substantiële wijziging van de algemene voorwaarden. 

 

Overdracht van rechten

1. 1. De klant kan zijn rechten niet overdragen van een overeenkomst met Soccershopworld aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Soccershopworld . 

 

2. 2. Deze bepaling geldt als een beding met een vermogensrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW. 

 

Gevolgen van nietigheid of vernietigbaarheid

1. 1. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, laat dit de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet. 

 

2. 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, zal in dat geval worden vervangen door een bepaling die bij het opstellen van de voorwaarden ter zake het dichtst in de buurt komt van hetgeen Soccershopworld voor ogen stond.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. 1. Op alle overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

 

2. 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Soccershopworld is gevestigd, is bij uitsluiting bevoegd in geval van geschillen tussen partijen, tenzij de wet anders voorschrijft.

bottom of page